فلسفه تعلیم و تربیت
نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد - میدان پارک ملت - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دفتر مجله کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴تماس اصلی

مدیر اجرایی مجله: محمدرسول فیاض صابری
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد - میدان پارک ملت - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دفتر مجله -
کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۳۶۹۶
فاکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۳۳۸
ایمیل: jsep@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

محمدرسول فیاض صابری
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۳۶۹۶
ایمیل: jsep@um.ac.ir