دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: bshabani@um.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر خسرو باقری

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

Email: khbagheri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر محمود مهرمحمدی

استاد برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

Email: mehrm_ma@modares.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیار برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Email: n_mosapour@yahoo.com

صفحه شخصی

دکتر محمود سعیدی رضوانی

دانشیار برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: saeedy@um.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر سید امیر امین یزدی

دانشیار روان شناسی بالینی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: yazdi@um.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر هاشم فردانش

دانشیار تکنولوژی آموزشی

دانشگاه تربیت مدرس

Email: fardan_h@modares.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه خوارزمی

Email: zekavati.a@gmail.com

صفحه شخصی

دکتر بهروز مهرام

دانشیار برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: bmahram@um.ac.ir

صفحه شخصی