نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان


صفحات: 23-45

DOI: 10.22067/fe.v6i1.36765

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی و اصول اخلاق اسلامی در ارتباط معلم با دانش آموزان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به دست آمده، نخست هشت اصل اخلاقی مربوط به ارتباط معلم با دانش آموزان از متون دینی و تربیتی اسلام استنتاج شدند. این اصول عبارتند از: صداقت و درستکاری، تواضع و فروتنی، آسیب نرساندن، عفّت پیشگی و پاک‌دامنی، تکریم دانش آموزان، عدالت و انصاف، وفاداری به تعهدات حرفه ای و احسان و نیکوکاری. سپس قواعد اخلاقی مربوط به هر یک از این اصول از متون معتبر اسلامی و آثار اخلاقی و تربیتی سایر اندیشمندان استنتاج شدند.

کلمات کلیدی:   اخلاق اسلامی; اخلاق حرفه ای; اصول اخلاقی; معیارهای اخلاقی; ارتباط صاحبان حرفه با انسان ها; ارتباط معلم با دانش آموزان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Foundations and Principles of Islamic Ethics
دانلود : 195

بازدید: 1407

تاریخ دریافت: 1393/04/06 , تاریخ پذیرش: 1395/01/28 , تاریخ انتشار: 1395/06/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )