نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول


صفحات: 104-124

DOI: 10.22067/fe.v6i1.42308

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی اثر فرهنگ بر تحول کودک بر مبنای نظریه آشیانه تحول می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که فرهنگ، عامل های محیطی تأثیرگذار بر تحول کودک را سازمان می دهد. از این رو، اثر این عامل‌ها در مقایسه با عامل‌های سازمان نایافته بر تحول بیشتر است. همچنین، باورهای قومیتی والدین به مثابه غشایی که با نظام های بزرگ‌تر فرهنگی در ارتباطند، در فرایند تحول نقش سازمان ده را ایفا می‌کند و هدف‌های تربیتی و در نتیجه کارکردهای فرزندپروری را شکل می دهند. در این میان، کودک نقش فعالی در تحول خود دارد، به طوری که کودک و آشیانه تحولی اش با یکدیگر پرورش و توسعه می یابند. این مهم حاکی از پویایی و انعطاف پذیری آشیانه تحول است تا بتواند با تفاوت‌های فردی کودک انطباق یابد.

کلمات کلیدی:   فرهنگ، فرزندپروری; شیوه خواباندن; سرشت; ابراز هیجان; باورهای قومیتی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Culture, Parenting Goals and Parenting Practices
دانلود : 60

بازدید: 533

تاریخ دریافت: 1393/10/07 , تاریخ پذیرش: 1395/03/24 , تاریخ انتشار: 1395/06/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )