نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل


صفحات: 83-103

DOI: 10.22067/fe.v6i1.47572

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی، از نوع مفهوم‎پردازی بهره گرفته شد. بنابراین، مبانی انسان شناختی نظریه اسلامی عمل با نظر به مختصات دوران کودکی تحلیل و بازتعریف شدند. در رابطه با ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل، در یک نگاه کلی می توان گفت که دوران کودکی، دوران گذار به عاملیت است. در این زمینه می‎توان به ویژگی‎های دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل اشاره کرد. این ویژگی ها که در قالب مبانی انسان شناختی قابل طرح می‌باشند، از تحلیل مبانی انسان شناختی به دست آمده اند. «حضور ناب تر میل فطری در کودک»، «درهم تنیدگی امیال و اراده کودک» و «وجود توان اندیشه‎ورزی در کودک» برخی از گزاره‎های واقع نگر انسان شناختی معطوف به دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل محسوب می شوند.

کلمات کلیدی:   دوران کودکی; رویکرد اسلامی عمل; ماهیت; تحلیل مفهومی; شناخت; عاطفه; اراده

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: The Explanation of the Nature of Childhood
دانلود : 94

بازدید: 627

تاریخ دریافت: 1394/03/24 , تاریخ پذیرش: 1395/03/03 , تاریخ انتشار: 1395/06/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )