نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی


صفحات: 69-82

DOI: 10.22067/fe.v6i1.51060

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی در راستای نیل به عدالت آموزشی و نقد نتایج به دست آمده بر مبنای رویکرد بازسازی هابرماس است. برای دست‌یابی به این هدف، از رهیافت‌های پژوهشی واسازی و بازسازی بهره گرفته شد. نتایج واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی نشان داد که برداشت رایج دارای هدف‌های ایدئولوژیک شامل جلوه قانونی دادن، فریب، اشتراک در تفاوت‌ها و تفکیک دانش آموزان می‌باشد. واسازی، با ایجاد تردید در این دیدگاه رایج، لزوم جابجایی قطب‌های تضاد را آشکار می‌کند. از منظر نقد بازسازنده برخی از وجوه تضاد منبع خلاقیت هستند و نباید واسازی شوند.

کلمات کلیدی:   واسازی ; بازسازی ; تفاوتهای فردی ; دریدا ; هابرماس

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Deconstruction the Concept of “Individual Differences”
دانلود : 81

بازدید: 569

تاریخ دریافت: 1394/08/10 , تاریخ پذیرش: 1395/04/21 , تاریخ انتشار: 1395/06/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )