پنجمین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تعداد مشاهده : 1438 صفحه 5-26 PDF
تعداد مشاهده : 1033 صفحه 27-42 PDF

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی; بختیار شعبانی ورکی; طاهره جاویدی; جهانگیر مسعودی
تعداد مشاهده : 987 صفحه 65-92 PDF

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری; فاطمه زیبا کلام مفرد; خسرو باقری نوعپرست; محمود مهرمحمدی
تعداد مشاهده : 1254 صفحه 93-110 PDF

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی; محمود مهرمحمدی; علیرضا صادقزاده; حسن نقی زاده
تعداد مشاهده : 1378 صفحه 137-158 PDF
تعداد مشاهده : 1780 صفحه 159-180 PDF