یازدهمین شماره نشریه پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تعداد مشاهده : 925 صفحه 5-22 PDF

مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان

مسعود صفایی مقدم; بهاالدین رحمانی; محمدجعفر پاک سرشت; سیدمنصور مرعشی
تعداد مشاهده : 2712 صفحه 23-45 PDF

ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

مقصود امین خندقی; اعظم زرقانی; بختیار شعبانی ورکی; نعمت الله موسی پور
تعداد مشاهده : 1351 صفحه 46-68 PDF

واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

علی کریمی گیلده; علیرضا صادق زاده قمصری; سید مهدی سجادی; خسرو باقری نوع پرست
تعداد مشاهده : 854 صفحه 69-82 PDF

تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

سعید آزادمنش; نرگس سجادیه; خسرو باقری نوع پرست
تعداد مشاهده : 1010 صفحه 83-103 PDF
تعداد مشاهده : 682 صفحه 104-124 PDF

ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

پروین بازقندی; سعید ضرغامی; یحیی قائدی; علیرضا محمودنیا; خسرو باقری نوع پرست
تعداد مشاهده : 683 صفحه 125-146 PDF