شماره 12- دومین شماره در سال 1395

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

زهرا وقاری زمهریر; مقصود امین خندقی; محمود سعیدی رضوانی; مرضیه موحدی محصل طوسی

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

رضوان حسینقلی زاده; محمدرضا آهنچیان; علی نوفرستی; معصومه کوهساری