شماره 12- دومین شماره در سال 1395

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

مسعود خنجرخانی; مسعود صفایی مقدم; محمد جعفر پاک سرشت
تعداد مشاهده : 402 صفحه 5-20 PDF
تعداد مشاهده : 768 صفحه 21-40 PDF
تعداد مشاهده : 327 صفحه 41-62 PDF

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

زهرا وقاری زمهریر; مقصود امین خندقی; محمود سعیدی رضوانی; مرضیه موحدی محصل طوسی
تعداد مشاهده : 454 صفحه 82-106 PDF

الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین

حمیرا برزیده; علیرضا محمودنیا; یحیی قائدی; سعید ضرغامی
تعداد مشاهده : 469 صفحه 107-127 PDF

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

رضوان حسینقلی زاده; محمدرضا آهنچیان; علی نوفرستی; معصومه کوهساری
تعداد مشاهده : 508 صفحه 128-152 PDF