شماره 12- دومین شماره در سال 1395
 • سيد مهدي سجادی
 • جهانگیر مسعودی
 • نرگس سجادیه
 • محمود سعیدی رضوانی
 • رمضان برخورداری
 • محمدرضا مدنی فر
 • سعید ضرغامی
 • مجتبی همتی فر
 • حسین باغگلی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • مجتبی بذرافشان مقدم
 • سعید مرتضوی
 • محمود ابوالقاسمی

لیست داوران منتصب

 • سيد مهدي سجادی
 • جهانگیر مسعودی
 • نرگس سجادیه
 • محمود سعیدی رضوانی
 • رمضان برخورداری
 • محمدرضا مدنی فر
 • سعید ضرغامی
 • مجتبی همتی فر
 • حسین باغگلی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • مجتبی بذرافشان مقدم
 • سعید مرتضوی
 • محمود ابوالقاسمی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

مسعود خنجرخانی, مسعود صفایی مقدم, محمد جعفر پاک سرشت

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

زهرا وقاری زمهریر, مقصود امین خندقی, محمود سعیدی رضوانی, مرضیه موحدی محصل طوسی

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

رضوان حسینقلی زاده, محمدرضا آهنچیان, علی نوفرستی, معصومه کوهساری