دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

دامنه شک و یقین در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامده های تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد

کمال نصرتی هشی; حسنعلی بختیار نصرآبادی; خسرو باقری نوع پرست; سمیه رادمرد
تعداد مشاهده : 573 صفحه 5-26 PDF

یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

رضا محمدی چابکی; پروین بازقندی; سعید ضرغامی همراه
تعداد مشاهده : 384 صفحه 47-65 PDF
تعداد مشاهده : 283 صفحه 66-83 PDF

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

پروانه ولوی; احمد دارم; محمدجعفر پاک سرشت; مسعود صفایی مقدم
تعداد مشاهده : 333 صفحه 84-102 PDF

تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

سمیه رام; محمود مهرمحمدی; علیرضا صادق زاده قمصری; ابراهیم طلایی
تعداد مشاهده : 455 صفحه 103-125 PDF

مروری

بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

اقبال زارعی; حسین زینلی پور; ابوذر بهروزی
تعداد مشاهده : 515 صفحه 126-141 PDF