لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

حسینی حسینی, طباطبایی2 طباطبایی2, آقامحمدیان3 آقامحمدیان3
بازدید: 15
بازدید: 19