دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

حسینی حسینی; طباطبایی2 طباطبایی2; آقامحمدیان3 آقامحمدیان3