دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

حسین قلی زاده حسین قلی زاده; شعبانی ورکی شعبانی ورکی

بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مهرام مهرام; ساکتی ساکتی; لطف آبادی لطف آبادی

بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد و اردکان و میبد

فاتحی زاده فاتحی زاده; بهجتی بهجتی; نصر اصفهانی نصر اصفهانی