لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم, صباغیان صباغیان, آراسته آراسته, شعبانی وركی شعبانی وركی
بازدید: 43
بازدید: 28

تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

شریفیان شریفیان, نصر نصر, عابدی عابدی
بازدید: 34
بازدید: 21