لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

مهرمحمدی مهرمحمدی, امین خندقی امین خندقی
بازدید: 19
بازدید: 18

بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی, امین مظفری امین مظفری
بازدید: 21

بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی, نریمانی نریمانی, ابوالقاسمی ابوالقاسمی, آسیایی آسیایی
بازدید: 24

بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

بیجاری بیجاری, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف, همایی شاندیز همایی شاندیز
بازدید: 79

بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

صبوری مقدم صبوری مقدم, پخشی پور پخشی پور, عشایری عشایری, قادری پاكدل قادری پاكدل, گروسی گروسی
بازدید: 22

نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

سرمدی سرمدی, پاكسرشت پاكسرشت, صفایی مقدم صفایی مقدم, مهرعلیزاده مهرعلیزاده
بازدید: 35