دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تعداد مشاهده : 2269 PDF
تعداد مشاهده : 1869 PDF

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی; سید رجایی پور; مهدی جمشیدیان; حسین مولوی
تعداد مشاهده : 1463 PDF

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی; داوود حسینی نسب; اسکندر فتحی آذر; محمد مقدم
تعداد مشاهده : 1555 PDF
تعداد مشاهده : 1437 PDF