دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی; سید رجایی پور; مهدی جمشیدیان; حسین مولوی

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی; داوود حسینی نسب; اسکندر فتحی آذر; محمد مقدم