لیست داوران منتصب

  • نعمت الله موسی پور
  • مقصود امین خندقی
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 16
بازدید: 138

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی, سید رجایی پور, مهدی جمشیدیان, حسین مولوی
بازدید: 18

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی, داوود حسینی نسب, اسکندر فتحی آذر, محمد مقدم
بازدید: 16
بازدید: 19