دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

باقری نژاد باقری نژاد; صالحی فدردی صالحی فدردی; طباطبایی طباطبایی
تعداد مشاهده : 2025 PDF
تعداد مشاهده : 2085 PDF

استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

زنگویی زنگویی; شعبانی وركی شعبانی وركی; فتوحی فتوحی; مسعودی مسعودی
تعداد مشاهده : 1292 PDF

بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

اکرم مقدسی; سید عباس زاده سید عباس زاده; غنایی چمن آباد غنایی چمن آباد
تعداد مشاهده : 2355 PDF

توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مشهدی مشهدی; رسول زاده طباطبایی رسول زاده طباطبایی; آزادفلاح آزادفلاح; عاطفه سلطانی فر
تعداد مشاهده : 1664 PDF

تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

بدری گرگری بدری گرگری; فتحی آذر فتحی آذر; حسینی نسب حسینی نسب; مقدم مقدم
تعداد مشاهده : 1476 PDF
تعداد مشاهده : 2554 PDF

بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان

جعفری هرندی جعفری هرندی; میرشاه جعفری میرشاه جعفری; لیاقتدار لیاقتدار
تعداد مشاهده : 2233 PDF
تعداد مشاهده : 1546 PDF

بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

حقیقت منش حقیقت منش; آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی; مهرام مهرام
تعداد مشاهده : 1481 PDF