دومین شماره مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تعداد مشاهده : 4263 PDF

ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت وگو

منصوره حاج حسینی; گلنار مهران
تعداد مشاهده : 1611 PDF

سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری

حیدر جانعلیزاده چوب بستی; غلامرضا خوش فر; مهدی سپهر
تعداد مشاهده : 3422 PDF
تعداد مشاهده : 3094 PDF

مروری

تاملی بر آراء و اندیشه های تربیتی برتراند راسل

محسن طالب زاده نوبریان; محمدمهدی میرلو; حسین موسوی
تعداد مشاهده : 4159 PDF