فلسفه تعلیم و تربیت
نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان چکیده   PDF
جعفری هرندی جعفری هرندی , میرشاه جعفری میرشاه جعفری , لیاقتدار لیاقتدار
سال ۱, شماره ۱ (۱۳۷۸) اثر تعدد نقش و رضایت از آن بر میزان فشار روانی ( استرس ) و عزت نفس در دبیران زن نواحی شش گانه آموزش و پرورش مشهد، سال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲ چکیده
فدردی فدردی
سال ۱, شماره ۱ (۱۳۷۸) دانشجویان و دانشگاه فردوسی ، اهداف ، دست آوردها و کیفیت منابع اطلاعاتی چکیده
دیانی دیانی
سال ۱, شماره ۱ (۱۳۷۸) تاملی در عملکرد ذهن بشر :در جستجوی یک الگو چکیده
شعبانی وركی شعبانی وركی
سال ۱, شماره ۱ (۱۳۷۸) انطباق و هنجاریابی مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی در شهر مشهد چکیده
رهباردار رهباردار
سال ۱, شماره ۱ (۱۳۷۸) مقایسه مولفه های خود پنداشت بیماران روان پریش با افراد روان نژند و بهنجار چکیده
مهرابی زاده مهرابی زاده
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) تبیین و تحلیل زبان شناختی امکان تعلیم و تربیت مذهبی(دینی) چکیده
سجادی سجادی
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان چکیده
جاویدی كلاته جعفرآبادی جاویدی كلاته جعفرآبادی
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) تامین مالی "آموزش و پرورش در مسیر توسعه"(تحلیل یک مدل فرضی) چکیده
آهنچیان آهنچیان
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) بررسی تجربیات و برنامه های آموزشی عالی ایالتی در کانادا چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) دبیران مدارس متوسطه چگونه تدریس می کنند؟ چکیده
موسی پور موسی پور
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده چکیده
امین یزدی امین یزدی , صالحی فدردی صالحی فدردی
سال ۱, شماره ۲ (۱۳۷۸) بررسی افسردگی و تمارض در مجروحین گازهای شیمیایی و مجروحین اختلال پس از ضربه (Ptsd) چکیده
قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز چکیده
رحیمی رحیمی , مهراد مهراد
سال. ۱۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۸۹-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه چکیده   PDF
شهامت شهامت
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) بررسی تأثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان- خواف چکیده   PDF
قنبری قنبری , سعادت سعادت
سال. ۱۰, شماره. ۳,(۱۳۸۸) بررسی روابط بین هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش –اجتناب،راهبردهای یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان چکیده   PDF
احمدی ده قطب الدینی احمدی ده قطب الدینی
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
رحیم نیا رحیم نیا , علیزاده علیزاده
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مطالعه پدیده های حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پرتو نظریه های معنایی چکیده
شریف شریف
سال ۱۰, شماره ۱ (۱۳۸۸) بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان چکیده
بیجاری بیجاری , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف , همایی شاندیز همایی شاندیز
سال. ۱۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۸۹-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
مرادی شهربابک مرادی شهربابک , قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران چکیده   PDF
رضا هویدا , راضیه آقابابایی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مطالعه مقایسه ای دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران چکیده
حسن زاده حسن زاده , نویدی نویدی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی چکیده
صابری صابری , اسفندیاری مقدم اسفندیاری مقدم
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور چکیده
نوكاریزی نوكاریزی
سال. ۱۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۸۹-مطالعات تربیتی و روان شناسی "بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری ورابطه آن با وضعیت وسوابق تحصیلی آنها" چکیده   PDF
عبدخدائی عبدخدائی
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی چکیده   PDF
ضرغامی ضرغامی
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) Social Analysis of Organizational Needs of Teachers چکیده
ذكی ذكی
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) The Participatory Management and Its Relationship with Organizational Commitment of Teachrers in Girls Government and Ordinary High-school in the ۲ and ۴ Districts of Mashhad چکیده
كوهستانی كوهستانی
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) The Study of Confilict Management Styles چکیده
حسن زاده حسن زاده
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) The Relationship Between Self-esteem and Job-Satisfaction of Proficients in Government Organizations چکیده
علوی علوی
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) Physical signs and rating of signs frequeney In Down's syndrome چکیده
احمدوند احمدوند
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) Minimizing Reading Failure Through Early Identification of At-risk Reading Disability Children چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۳, شماره ۱ (۱۳۸۰) Cognitive Therapy: Past, Present, and Future Aaron T. Bech چکیده
صاحبی صاحبی
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) Cultural Transition, Democratic Citizenship and Social Change چکیده
شیخی شیخی
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) The Influence of the Metacognitive Knowlehge, Propotional Representation and Cognitive Strategies on the Performance of the Successful and Unsuccessful Students in Mathematical Verbal Problem Solving چکیده
كریمی كریمی
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) A Study of the Relationship Between Depression and Meaningfulness in Life or Sense of Meaning Among High School Students چکیده
حسن زاده حسن زاده
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) Active Participation of the Parents of Mentally Retarded Children in Early Intervention Programs چکیده
ملك پور ملك پور
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) An Investigation into the Relationship Between the Human Beings with Management and the Field of Study چکیده
كوهستانی كوهستانی
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) Effective Factors in Tendency of High School Students Towards Student Associations چکیده
شعبانی وركی شعبانی وركی
سال ۲, شماره ۱ (۱۳۷۹) Investigation into the Provincial Higher Education Planning and Experiences in Canada چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) TEACHING PHONOLOGY IN THE TEACHING OF READING چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) THE COMPARISON OF DEPRESSION IN EMPLOYED AND HOUSEWIFE MOTHERS چکیده
صاحبی صاحبی
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) CLASS BEBA VIOR OF FERDOWSI ACADEMIC MEMBERS FORM THE POINT OF VIEW OF THE TRI-DIMENTIONAL LEADER EFFECTIVENESSS STYLE THEORY چکیده
رئوفی رئوفی
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF EDUCATION چکیده
هارل هورن هارل هورن , شعبانی وركی شعبانی وركی
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) A COMPARION OF THE LEVEL OF DEPRESSION IN MEN AN WOMEN REFFERING TO PSYCHIATRY CLINIC IN MASHHAD چکیده
بی باك بی باك
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) ADHD CHILDREN, MEDICATION THRAI>Y OR MENTAL AND TRAINING APPROACH چکیده
نوروز قلعه نوروز قلعه
سال ۲, شماره ۲ (۱۳۷۹) THE STATUS OF EDUCATION OF BRIGHT STUDENTS IN IRAN چکیده
فراست خاه فراست خاه
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) بررسی الگوی سازمان‌دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزة علمیه و ارائة ویژگی‌های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور چکیده   PDF
قندیلی قندیلی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران چکیده
حیاتی حیاتی , طاهریان طاهریان
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۳ چکیده
سعادت سعادت , شعبانی شعبانی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی چکیده
غفاری غفاری
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) بررسی ارتباط عمودی محتوای کتابهای درسی جدید التالیف حرفه و فن دوره راهنمایی چکیده
سبحانی نژاد سبحانی نژاد , یوسلیانی یوسلیانی
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) مقایسه اثر بخشی شیوه گروه درمانی شناختی رفتاری آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان چکیده
امیری امیری , قنبری قنبری , آقا محمدیان آقا محمدیان
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) ارزشیابی برنامه درسی آزمایشگاه های درس فیزیک دوره متوسطه شهر کرمان چکیده
موسی پور موسی پور , بهزاد پور بهزاد پور
سال ۶, شماره ۲ (۱۳۸۴) نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی چکیده
بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم , نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم , شافعی شافعی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
پریرخ پریرخ , ارسطوپور ارسطوپور
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان چکیده   PDF
محمد جاودانی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه چکیده   DOC
اخوتی اخوتی , داورپناه داورپناه , دیانی دیانی , شعبانی شعبانی
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی چکیده   PDF
مشهدی مشهدی , رسول زاده طباطبایی رسول زاده طباطبایی , آزادفلاح آزادفلاح , عاطفه سلطانی فر
سال. ۱۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۸۹-مطالعات تربیتی و روان شناسی رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری چکیده   PDF
خالق خواه خالق خواه , مسعودی مسعودی
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) چکیده   PDF
جاویدی جاویدی , ابوترابی ابوترابی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان چکیده   PDF
یار محمدیان یار محمدیان , مولوی مولوی , ایرانپور مبارکه ایرانپور مبارکه
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران چکیده
حسینی حسینی , طباطبایی2 طباطبایی2 , آقامحمدیان3 آقامحمدیان3
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل چکیده
بشلیده بشلیده , مکتبی مکتبی , تقی پور تقی پور , شکرکن شکرکن
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) کاهش کم توانی خواندن ازطریق تشخیص به‌موقع کودکانی که در خطر ناتوانی خواندن هستند چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران چکیده
سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی , بینقی بینقی
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد چکیده
آقامحمدیان آقامحمدیان
سال ۴, شماره ۲ (۱۳۸۲) بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز چکیده
جوکار جوکار , رستمی فروشانی رستمی فروشانی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) بررسی رابطة راهبردهای رویارویی و حمایت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دوره نوجوانی چکیده
تابع بردبار تابع بردبار , رضویه رضویه
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش چکیده
طالب‌زاده طالب‌زاده , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , خیری‌خواه خیری‌خواه
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) شناخت اجتماعی: تحولات‌ استدلال ” تئوری ذهن“ در کودکان چکیده   بدون عنوان
‌امین‌یزدی ‌امین‌یزدی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس چکیده
رئوفی رئوفی , تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( ۶G ـ ISI ) چکیده
غضنفری غضنفری
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) ارتباط دانشگاه / صنعت:ضرورت گریز ناپذیر چکیده
مرتضوی مرتضوی
سال ۵, شماره ۱ (۱۳۸۳) مهارت های تفکر انتقادی در مالزی چکیده
سیراج سیراج , حسین حسین
سال. ۱۱, شماره. ۱,(۱۳۸۹) مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد چکیده   PDF
كیمیایی كیمیایی , مهرابی مهرابی , میرزایی میرزایی
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی چکیده
داورپناه داورپناه , رمضانی رمضانی
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری چکیده
فرج‌پهلو فرج‌پهلو , زوارقی زوارقی
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی چکیده
جوكار جوكار , دهقانی دهقانی
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه چکیده
بیگدلی بیگدلی , صباغی نژاد صباغی نژاد
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان چکیده
حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی , مکتبی فرد مکتبی فرد , عصاره عصاره
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه : مروری بر یافته های پژوهش جزئیات
عیوضی عیوضی
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی گزارشهای استنادی نشریات فارسی چکیده
مهراد مهراد , مقصودی دریه مقصودی دریه
سال. ۷, شماره. ۱,(۱۳۸۵): ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
حسین قلی زاده حسین قلی زاده , شعبانی ورکی شعبانی ورکی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره میزان کاربست شاخص های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فرآیند آموزش دانشگاه اصفهان چکیده
مرتضوی مرتضوی , سیادت سیادت , هویدا هویدا , اسحاقیان اسحاقیان
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز چکیده
الهام پور الهام پور
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
مهرام مهرام , ساکتی ساکتی , لطف آبادی لطف آبادی
سال ۶, شماره ۱ (۱۳۸۴) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت چکیده
بشارت بشارت
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات چکیده
باقری باقری , آل حسینی آل حسینی
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه چکیده
قندیلی قندیلی , مهر محمدی مهر محمدی , فردانش فردانش
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان چکیده
فرهنگی فرهنگی , آقا محمدیان شعر باف آقا محمدیان شعر باف
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز چکیده
عطاری عطاری , کیومرث بشلیده , یوسفی یوسفی , نبوی حصار نبوی حصار
سال ۷, شماره ۲ (۱۳۸۵) بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی چکیده
کیمیایی کیمیایی , شفیع آبادی شفیع آبادی , دلاور دلاور , صاحبی صاحبی
سال ۸, شماره ۲ (۱۳۸۶) تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران چکیده
پورشافعی پورشافعی , پرداختچی پرداختچی , آراسته آراسته , قهرمانی قهرمانی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز چکیده
گروسی فرشی گروسی فرشی , محمد الفت محمد الفت
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها چکیده
بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم , صباغیان صباغیان , آراسته آراسته , شعبانی وركی شعبانی وركی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و چکیده
شریفیان شریفیان , نصر نصر , عابدی عابدی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز چکیده
البرزی البرزی , خیر خیر
1 - 100 (336) 1 2 3 4 > >>