فلسفه تعلیم و تربیت
نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۱۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۸۹-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه چکیده   PDF 4529
شهامت شهامت
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی چکیده   PDF 4175
مادح دست مرد ; مسعود صفائی مقدم ; محمد جعفر پاک سرشت ; منیجه شهنی ییلاق
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دوره ی مدرن سازی تا امروز چکیده   An introduction to Explain the nature of Iran educational ... 3905
شهین ایروانی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل چکیده   PDF 3710
خسرو باقری نوع پرست ; محمد زهیر باقری نوع پرست
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ تاملی بر آراء و اندیشه های تربیتی برتراند راسل چکیده   PDF 3642
محسن طالب زاده نوبریان ; محمدمهدی میرلو ; حسین موسوی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مولفه های روش شناختی پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت چکیده   PDF 3517
رمضان برخورداری ; خسرو باقری
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری چکیده   PDF 3222
حیدر جانعلیزاده چوب بستی ; غلامرضا خوش فر ; مهدی سپهر
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان چکیده   PDF 2894
حسین کارشکی ; سید امیر امین یزدی ; غلام حیدر اختراعی طوسی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p۴c) چکیده   PDF 2893
احمد اکبری ; طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی ; بختیار شعبانی ورکی ; محمد تقوی
سال ۸, شماره ۱ (۱۳۸۶) مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز چکیده 2833
خواجه پور خواجه پور ; عطار عطار
1 - 10 (10)