دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها)

خادمی خادمی؛ ساکتی ساکتی؛ فلاحی فلاحی

دوره 08، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v8i2.1904

چکیده
  به منظور شناخت هویت فرهنگی نوجوانان ایران و باتوجه به تحقیقات پراکنده ای که نشان دهنده افزایش تمایلات نوجوانان به فرهنگ های بیگانه است، تحقیقی در این زمینه برروی 600 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان شیراز انجام شد. داده های این تحقیق بوسیله مقیاس 37 گویه ای، که در برگیرنده مولفه های فرهنگی است جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده ...  بیشتر

2. بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مهرام مهرام؛ ساکتی ساکتی؛ لطف آبادی لطف آبادی

دوره 06، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v6i1.1848

چکیده
  This study is aimed to survay the impact of hidden curriculum on the students of Ferdowsi university of Mashhad. At the first, phase inter views were performed with a sample of last semester students, about their viewpoint on what university students learn in a hidden or implicit way during their studies. Based on the collectd data, 11 areas of changes were extracted: religious identity, national identity, scientific identity, addiction susceptible identity, rule of the game, responsibility, cheating, group work, self-control, hope in future, and impudence in relationship with a member of the opposite ...  بیشتر