دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ عابدی عابدی؛ شعبانی شعبانی

دوره 08، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v8i3.2041

چکیده
  پژوهش حاضر بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته براساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و انطباق با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران و سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک براساس سؤالات مورد نیاز ...  بیشتر

2. تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

شریفیان شریفیان؛ نصر نصر؛ عابدی عابدی

دوره 08، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v8i1.1881

چکیده
  مدیریت کلاس از ابعاد مهم تدریس اثربخش است. نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله شامل 1- طراحی و تدوین درس، 2- ارائه درس، 3- مدیریت کلاس، 4- روابط انسانی و 5- ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفته که به ‌علت گستردگی، در این مقاله فقط مقوله مدیریت کلاس مورد بحث واقع شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از منظری دیگر کمی- ...  بیشتر

3. مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ فاتحی زاده فاتحی زاده؛ عابدی عابدی

دوره 06، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v6i2.2011

چکیده
  The aim of this research was to compare of behavioral characteristics in female abused and normal adolescents. To achieve these purpose 100 high school students (29abused&71 normal) were selected by random multi stage sampeling.The research instruments were child abuse scale and six subtests of million clinical multiaxial Inventories. The results respectively showed that there were significant differences between anti social behavior, aggression, passive-aggressive, drug and alcohol dependences of abused and normal adolescent (p  بیشتر