نویسنده = البرزی البرزی
تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

دوره 08، شماره 2، آبان 1386

10.22067/fe.v8i2.1902

پورشافعی پورشافعی؛ پرداختچی پرداختچی؛ آراسته آراسته؛ قهرمانی قهرمانی


جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

دوره 08، شماره 1، آبان 1386، صفحه 5-33

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی


بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/fe.v8i1.1873

گروسی فرشی گروسی فرشی؛ محمد الفت محمد الفت


تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/fe.v8i1.1881

شریفیان شریفیان؛ نصر نصر؛ عابدی عابدی


بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

دوره 08، شماره 2، آبان 1386

10.22067/fe.v8i2.1920

سامانی سامانی؛ صادق زاده صادق زاده


بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/fe.v8i1.1899

اسعدی اسعدی؛ امیری امیری؛ مولوی مولوی


بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

دوره 07، شماره 1، اسفند 1385

10.22067/fe.v7i1.1829

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی


تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

دوره 07، شماره 1، اسفند 1385

10.22067/fe.v7i1.1836

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی؛ مکتبی فرد مکتبی فرد؛ عصاره عصاره


گزارشهای استنادی نشریات فارسی

دوره 07، شماره 1، اسفند 1385

10.22067/fe.v7i1.1838

مهراد مهراد؛ مقصودی دریه مقصودی دریه