دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
رابطة الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر شیراز

محمد ابراهیمی پور؛ خیر خیر

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2096

چکیده
  کیفیت زندگی از اساسی‌ترین مفاهیم روان‌شناسی مثبت‌گراست. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش‌بینی ابعاد کیفیت زندگی، شامل «سلامت جسمی»، «سلامت روان»، «ارتباطات اجتماعی» و «ادراک محیط زندگی» توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل «بُعد گفت و شنود» و «بُعد همنوایی» بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 435 دانش‌آموز (215 نفر دختر و 220 نفر پسر) ...  بیشتر

مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

محمد ابراهیمی پور؛ امین خندقی امین خندقی

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2098

چکیده
  در داخل حوزة تعلیم و تربیت، حوزه‌ای فرعی وجود دارد که «برنامه درسی» نامیده می‌شود. برنامه درسی به‌عنوان یک حوزة مطالعاتی، در زمینة مباحث نظری از اختلاف برانگیزترین حوز‌های معرفت بشری محسوب می‌شود. یکی از مباحثی که از دیرباز منشأ و مصدر این اختلاف نظر بین نظریه‌پردازان این رشته بوده، ایدئولوژی‌های برنامه درسی یا نظریه‌های هنجاری ...  بیشتر

مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی

محمد ابراهیمی پور؛ دژکام دژکام؛ آزادفلاح آزادفلاح

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2099

چکیده
  در این تحقیق، کنش‌وری عصب - روان‌شناختی بین سوء مصرف کنندگان هروئین، سوء مصرف کنندگان تریاک و افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معتاد (30N = ) از طریق پرسشنامه و مصاحبه از بین افرادی که به کلینیک‌های درمانی جهت ترک مراجعه کردند انتخاب شدند. گروه کنترل (15 N =) با توجه به خصوصیات تأثیرگذار در تحقیق از قبیل سن، تحصیلات، وضعیت ...  بیشتر

مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری

محمد ابراهیمی پور؛ محمودعلیلو محمودعلیلو؛ بخشی پور بخشی پور

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2100

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسة میزان اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بیماران وسواسی-اجباری است. این بررسی از نوع آزمایشی بود. آزمودنی‌های پژوهش را 42 نفر بیمار وسواسی-اجباری که به‌صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه رفتاردرمانی شناختی، فلئوکزتین و لیست انتظار جای داده شده بودند، تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌های سه گروه از نظر متغیرهایی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

محمد ابراهیمی پور؛ امین مظفری امین مظفری

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2102

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عامل‌هایی است که بتواند تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی را مشخص نماید. جامعة آماری این مطالعه تعداد 85 دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که از تاریخ 1/9/1382 الی 1/5/1383 موفق به دفاع از پایان‌نامة خود شده‌اند. پرسشنامة PREQ ابزار گردآوری داده‌ها است. عامل‌های استخراجی برای برسی تجارب پژوهشی ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد

محمد ابراهیمی پور

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2103

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور کسب اطلاعاتی دربارة وضعیت سلامت روانی دانشجویان و مقایسة آن در دانشجویان دختر و پسر طراحی و اجرا گردید. 554دانشجوی دختر و پسر با توجه به فهرستِ اسامیِ ارائه شده از ادارة آموزش دانشگاه به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از مجتمع‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و علوم پایه و معماری انتخاب و آزمون GHQ-28 و شادکامی را تکمیل نمودند. ...  بیشتر

بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2104

چکیده
  هدف از انجام پـژوهش حاضر، تعیین ارتبـاط هوش هیجانی، سـبک‌های اسنادات و خودکـارآمـدی با رضایت از زندگی در زنان شاغـل شهرستان بجنورد بود. جامعة این پژوهـش کلـیة زنان شـاغل 30 تا 40 ساله‌ای بود که به‌طـور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجـنورد در سال 1384 مشغول به‌کار بودند که از میان آنان، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی

محمد ابراهیمی پور

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2105

چکیده
  در این پژوهش رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ناگویی هیجانی و مؤلفه‌های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با مشکلات بین شخصی و جنبه‌های شش‌گانة آن شامل مشکلات مربوط به قاطعیت، مردم آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، ...  بیشتر

بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

محمد ابراهیمی پور؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالای BAS و افرادی با حساسیت بالای BIS بود. در واقع، این پژوهش به‌دنبال فراهم کردن حمایتی برای تأثیر همخوانی در یادگیری در مدل گری، در مقایسه با مدل آیزنگ، می باشد. برای این منظور، 35 آزمودنی BAS و 28 آزمودنی BIS انتخاب شدند و تحت سه مرحله دستکاری انگیزشی ...  بیشتر

نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

محمد ابراهیمی پور؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده

دوره 010، شماره 1 ، آبان 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i1.2108

چکیده
  در جهان امروز، کمتر کسی می‌تواند با نگاه مکانیستی به مدیریت سازمان‌ها و بالاخص مدیریت آموزشی بنگرد. به‌ویژه در دهه‌های اخیر، عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی در نظام‌های آموزشی به‌طور فزاینده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد. علی‌رغم این سیر پیشروندة علمی، به مبانی فلسفی این نظریه‌ها و روند شکل‌گیری آنها توجه لازم مبذول نشده ...  بیشتر

طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2087

چکیده
  در این مقاله ده الگوی طراحی آموزشی مشهور، از میان 25 الگوی طراحی آموزشی سازنده گرای موجود در متون تخصصی انتخاب و رویکردهای یاددهی – یادگیری مستتر در آنها با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحلیل با مراجعه به متون اصلی بنیان‌گذاران هر یک از الگوها، هر یک از الگوها از نظر فردی، جمعی، یا دوگانه بودن رویکردهای ...  بیشتر

تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش

محمد ابراهیمی پور؛ سیف سیف؛ کریمی کریمی

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2048

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش انجام شد. برای تدوین مقیاس انگیزش تحصیلی از هشت نظریه انگیزش در آموزش و پرورش (نیاز پیشرفت، انتظار ـ ارزش، هدف‌گرایی، انگیزش توانش، خود ارزشی، خود کارآمدی، اسنادی و انگیزش درونی ـ بیرونی) ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان

محمد ابراهیمی پور؛ احمدیان احمدیان؛ روان بخش روان بخش

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2049

چکیده
  مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم دبیرستان‌های شهرستان‌ مهاباد در سال تحصیلی 84-1383 پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی ـ همبستگی است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 360 نفر، که 193 پسر و 167 دختر و از نوع نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی ...  بیشتر

بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز

محمد ابراهیمی پور؛ مهرابی زاده هنرمند مهرابی زاده هنرمند

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2088

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان افسردگی، هیجان‌خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و تحصیلات والدین به‌عنوان پیش‌بین‌های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز است. افراد مورد مطالعه‌ی تحقیق شامل 112 نوجوان معتاد و 112 نوجوان غیرمعتاد بودند. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه‌ی معتاد از نمونه‌ی در دسترس و برای انتخاب نمونه‌ی ...  بیشتر

بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها

محمد ابراهیمی پور؛ مهرام مهرام؛ سعیدی رضوانی سعیدی رضوانی

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2050

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها در سال تحصیلی 1385-1384 انجام شده است. کلیه کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پروش خراسان رضوی، نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده‌اند. متناسب با تحقیقات از نوع علی‌مقایسه‌ای، ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز

محمد ابراهیمی پور؛ سوفیانی سوفیانی

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2089

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی دانشجویان انجام گرفت. از 370 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (NEO-FFI)، و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ANOVA، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام ...  بیشتر

تحلیل فرایند هدف‌گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی: مطالعه‌ موردی

محمد ابراهیمی پور؛ اسحاقی اسحاقی

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2051

چکیده
  در طی دو دهه گذشته، اغلب نظام‌های آموزش عالی جهان کوشش‌هایی برای انجام ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی در سطح دانشگاه و نیز در سطح نظام‌های آموزش عالی به عمل آورده‌اند. کشورهایی که به کسب تجربه موفق در این زمینه نایل آمده‌اند، به انجام ارزیابی مستمر پرداخته‌اند و از ارزیابی درونی به عنوان رویکردی زیربنایی ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ آقامحمدیان آقامحمدیان

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2090

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در جهت افزایش رضایت زناشویی انجام شد. در این پژوهش 30 زن متأهل دارای مشکلات رضایت، از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های موجود در سطح شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه‌های درمان انگیزشی نظام‌مند، نظریه‌ی ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان

محمد ابراهیمی پور؛ عالی عالی

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2052

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس معلم، بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان است. در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس (سبک مداخله‌گر، سبک تعاملی و سبک غیرمداخله‌گر) در نظر گرفته شده است. جامعة تحقیق، کلیة کلاس‌های پایه پنجم در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 1384-1383 می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟

محمد ابراهیمی پور؛ خرازی خرازی

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوع مدرسه، رشته‌ی تحصیلی و منطقه‌ی محل سکونت در ادراکات فعالیت‌های کلاسی و اهداف پیشرفت دانش‌آموزان است. بدین منظور، نمونه‌ای به حجم 571 آزمودنی از دبیرستان‌های مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. آزمودنی‌های یادشده ازجهت نوع مدرسه (عادی، دولتی و غیر انتفاعی)، رشته‌ی تحصیلی (ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی) ...  بیشتر

مقولة علم در حکمت متعالیه

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2053

چکیده
  در این مقاله به بررسی مقوله علم نزد فیلسوف الهی، ملاصدرا پرداخته شده و به اختلاف ذاتی اعتقاد او با نظر مشائین اشاره می‌گردد. از نظر ملاصدرا حقیقت علم از سنخ وجود بوده و در نتیجه حضوری و شهودی می‌باشد. بنابراین معرفت هستی جز از طریق معرفت نفس میسر نخواهد شد و معرفت نفس نیز جز از طریق سلوک و تربیت نفس صورت نخواهد گرفت. همچنین معرفت به ...  بیشتر

رابطه‌ی بین هوش هیجانی و شوخ‌طبعی در دانشجویان دانشگاه

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2092

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، حرمت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) با شوخ‌طبعی در بین دانشجویان دانشگاه بود. برای دست‌یابی به اهـداف ...  بیشتر

تاملی بر اندیشه‌های تربیتی کمنیوس

محمد ابراهیمی پور

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2054

چکیده
  مبحث صلح در اندیشه عرفانی و تربیتی و اخلاقی غرب حداقل از زمان فلوطین تاکنون استمرار دارد. کمنیوس به ظریف‌ترین تلفیق نظری و عملی صلح در دنیای غرب با تکیه بر پارادایم مهر دست یافت. او نگرشی چند وجهی را در قلمرو تربیت عرضه کرد. آرزوی کمنیوس پیوند مهر، دانایی و خرد، توانایی (نظر و عمل) و ایمان و دین بود. نگرش جهانی او، در عرصه تعلیم و تربیت ...  بیشتر

مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی

دوره 09، شماره 2 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i2.2093

چکیده
  توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه‌ی انسان است؛ چراکه رفتارهای پیچیده‌ی حرکتی زنجیره‌ای از رفتارهای اولیه است. هدف این پژوهش مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص (یادگیری صریح) در دو گروه سنی سالمندان و جوانان است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، نرم‌افزار تخصصی ارائه‌ی محرک های متوالی و ثبت زمان و خطای پاسخ بود. در ...  بیشتر

تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌– اجبار در زنان شهر اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ نشاط دوست نشاط دوست

دوره 09، شماره 1 ، آبان 1387

https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2055

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس‌- اجبار در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپزشکی شهر اصفهان اجرا گردید. بدین منظور تعداد 18 بیمار مبتلا به اختلال وسواس- اجبار که بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی و روانپزشک معرفی شده بودند و دارو مصرف می‌کردند، به روش ...  بیشتر