دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. آسیب‌شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت: با تأکید بر نمونه‌های پژوهشی در ایران

محمد حسن میرزامحمدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 50-66

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v9i2.80768

چکیده
  هدف اصلی این  مقاله، شناسایی آسیب‌های مطالعات تطبیقی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه با معرفی نمونه‌هایی در داخل کشور می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی (مفهومی، اسنادی و تطبیقی) بهره گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن است که آسیب‌های این مطالعات را می‌توان  در سه دسته شامل آسیب‌های معطوف به ماهیت، پژوهشگر ...  بیشتر