دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار

علی مشهدی؛ محسن محمدی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2396

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونة پژوهش شامل 60 نوجوان عادی (32 پسر و 28 دختر) و60 نوجوان بزهکار (32 پسر و 28 دختر) می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور سنجش سبک‌های دلبستگی از پرسشنامة دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده ...  بیشتر

رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهای تربیتی والدین در نوجوانی

مهناز رضوان خواه

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2399

چکیده
  در پژوهش حاضر، مؤلفة مفهوم خود و رابطظ آن با ساختار خانواده و شیوه‌های فرزندپروری مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 163 دانش‌آموز نوجوان با میانگین سنی 16 سال و به تفکیک جنسیت از میان مدارس متوسطة شهر تبریز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس مفهوم خود تنسی متشکل از 84 ماده و مقیاس 77 ماده‌ای عملکرد تربیتی والدین استفاده شد. نتایج ...  بیشتر