دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

نسرین نورشاهی

دوره 010، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i3.2398

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. در این پژوهش 30 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامة رهبری چند عاملی فرم 5x ویراست سوم استفاده ...  بیشتر