دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مصطفی مرادی؛ خسرو باقری نوع پرست

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 136-156

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v10i1.81044

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و نقد به­کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحول (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین)، می­باشد. این مفهوم به لحاظ کمّی و کیفی، حضور چشم­گیری در این اسناد دارد و تعریف تربیت، که محور هرگونه فعالیت تربیتی است، بر این مفهوم استوار شده است. برای دستیابی به این هدف از روش­های تحلیل مفهومی و نقد درونی ...  بیشتر

2. جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مجتبی بذرافشان مقدم؛ مریم شوقی؛ راحیل رحمان خواه

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.47771

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از بعد نظارت و راهنمایی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. برای این منظور با رجوع به ادبیات نظری، مؤلفه‌های اصلی و زیر مولفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی شناسایی شدند، سپس برمبنای آن متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تحلیل قرار ...  بیشتر