دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. روش‌شناسی ابن خلدون: رهیافتی تاریخی- اجتماعی برای مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش

حمدالله حبیبی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 110-131

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.43256

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعه واقعیت‌های تاریخی و استنتاج دلالت‌هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شد. ابن خلدون به عنوان یک تاریخ‌نویس مسلمان توانست با بهره‌گیری از روش‌شناسی خاص، روش بدیعی را برای بیان تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی ...  بیشتر

2. رویکردهای عدالت آموزشی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران)

حجت صفارحیدری؛ رزا حسین نژاد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i1.23696

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان و یا امتناع تحقق عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و انتقادی بهره گرفته شد. بنابراین، با نظر به رویکردهای عدالت آموزشی (آرمان‌گرا، لیبرالیستی، مارکسیستی، فمینیستی و نژادی، پسامدرن و وجودی) سند تحول بنیادین نظام آموزشی ایران مورد نقد ...  بیشتر

3. آرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورش

محمدرضا آهنچیان

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 73-82

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i1.24016

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش می‌باشد. مطالعه به روش تحلیلی و بر اساس مرور و استخراج اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق و طبقه بندی آنها صورت گرفت. در این راستا، پس از تعریف آرمان شهر، اندیشه های اساسی مشهورترین آرمان شهرگرایان یعنی افلاطون، توماس مور و فرانسیس بیکن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

4. آموزاندن "به" و آموختن "از": تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل

خسرو باقری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i2.24768

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین آموزاندن «به» و آموختن «از» با تاکید بر تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل می‌باشد. با این توضیح که تعلیم و تربیت بیش از هر چیز بر تعامل معلم و شاگرد استوار است. تعامل در اینجا مفهومی فراتر از تأثیر متقابل است که میان اشیاء نیز برقرار می‌شود و تنها در جایی ممکن است که رابطه ای میان دو «عامل» مورد نظر ...  بیشتر

5. «تربیت»یا«تعلیم و تربیت» ؛کدامیک؟

محمد حسنی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v2i2.11766

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل ترکیب عطفی «تعلیم و تربیت» از منظر دو رویکرد «تفکیک» و «تلفیق» می باشد. در راستای این هدف کاربرد این ترکیب عطفی در آثار سخنوران و متخصصان تربیتی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که این ترکیب عطفی در منابع ادبی قدیم ایران کاربردی نداشته است. بلکه ظهور این ترکیب عطفی، هم‌زمان ...  بیشتر