دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی

رحیم شالیان؛ سید امیر امین یزدی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i2.39266

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی بدیل برای توانمندسازی افراد آسیب دیده شنوایی (آ.د.ش) در مواجهه با چالش ها و مشکلات اجتماعی است، به نحوی که امکان خوداتکایی در زندگی فردی و مشارکت معنادار آنان را در فرایند توسعه پایدار جوامع میسر سازد. برای این منظور، نخست پیامدهای ناشی از آسیب-شنوایی (آ.ش) با استفاده از دیدگاه صاحبنظران مورد بررسی قرار ...  بیشتر

2. رویکردهای عدالت آموزشی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران)

حجت صفارحیدری؛ رزا حسین نژاد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i1.23696

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان و یا امتناع تحقق عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و انتقادی بهره گرفته شد. بنابراین، با نظر به رویکردهای عدالت آموزشی (آرمان‌گرا، لیبرالیستی، مارکسیستی، فمینیستی و نژادی، پسامدرن و وجودی) سند تحول بنیادین نظام آموزشی ایران مورد نقد ...  بیشتر

3. آرمان شهرگرایی و تحول آموزش و پرورش

محمدرضا آهنچیان

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 73-82

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v4i1.24016

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش می‌باشد. مطالعه به روش تحلیلی و بر اساس مرور و استخراج اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق و طبقه بندی آنها صورت گرفت. در این راستا، پس از تعریف آرمان شهر، اندیشه های اساسی مشهورترین آرمان شهرگرایان یعنی افلاطون، توماس مور و فرانسیس بیکن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

4. آموزاندن "به" و آموختن "از": تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل

خسرو باقری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i2.24768

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین آموزاندن «به» و آموختن «از» با تاکید بر تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل می‌باشد. با این توضیح که تعلیم و تربیت بیش از هر چیز بر تعامل معلم و شاگرد استوار است. تعامل در اینجا مفهومی فراتر از تأثیر متقابل است که میان اشیاء نیز برقرار می‌شود و تنها در جایی ممکن است که رابطه ای میان دو «عامل» مورد نظر ...  بیشتر

5. بررسی فلسفی مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش

داود حسین پور

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i2.23668

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفی مؤلفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. با این توضیح که انقلاب‌های کبیر که محدود تأثیر گذاری فراتر از تغییر حاکمیت دارند، یکی از منابع اصلی تحول در نظام‌های آموزش و پرورش هستند. انقلاب ...  بیشتر