بختیار شعبانی ورکی

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: bshabani@um.ac.ir

صفحه شخصی

خسرو باقری

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

Email: khbagheri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

محمود مهرمحمدی

استاد برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

Email: mehrm_ma@modares.ac.ir

صفحه شخصی

 

سید مهدی سجادی

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

Email: sajadism@modares.ac.ir

صفحه شخصی

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: tjavidi@um.ac.ir

صفحه شخصی

مسعود صفایی مقدم

استاد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

Email: 

صفحه شخصی

 

ابراهیم صالحی عمران

استاد برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه مازندران

Email: edpes60@hotmail.com

صفحه شخصی

مقصود امین خندقی

دانشیار مطالعات برنامه درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: aminkhandaghi@um.ac.ir

صفحه شخصی

رضوان حسینقلی زاده

دانشیار مدیریت آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: rhgholizadeh@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

سعید ضرغامی همراه

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه خوارزمی

Email: szarghamii2005@yahoo.com

صفحه شخصی