از ابتدای سال 1395 مجله فقط به صورت الکترونیکی منتشر می شود و نسخه کاغذی چاپ نمی گردد.