این مجله عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) و متعهد به رعایت اصول آن است.