##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

آقامحمدیان آقامحمدیان ,

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بومی سازی اطلاعات مربوط به روان‌شناسی رشد صورت پذیرفته است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. نمونه تحقیق 240 دانش آموز دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه می باشد که به روش خوشه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای است که از دوازده بخش تشکیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین تغییر زیستی یعنی بلوغ در دامنه سنی دوازده تا چهارده سالگی رخ می‌دهد، نوجوانان بیشترین اطلاعات خود را در این زمینه از والدین دریافت می‌کنند و واکنش آنها در قبال بلوغ توأم با ترس ‌بوده است. در زمینه بررسی خصوصیات اجتماعی‌شان، مسافرت و گردش را جزء بهترین سرگرمیهای خود می‌دانند و از این‌که والدینشان آنها را به چشم کودک ببیند و مورد تمسخر و سرزنش قرار بگیرند، اعلام نارضایتی کرده‌اند. بیشترین تأثیرپذیری را نوجوانان از والدین خود داشته‌اند و سپس دوستان چنین نقشی را ایفا کرده‌اند. در محیط تحصیلی، نمره کم دادن و تبعیض گذاشتن معلمان از جمله عواملی است که آنها را ناراحت می‌کند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آقامحمدیانآ. (2009). خصوصیات زیستی ــ اجتماعی نوجوانان دختر دانش آموز مشهد. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 4(2). https://doi.org/10.22067/fe.v4i2.1798
نوع مقاله
پژوهشی