##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رئوفی رئوفی , تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس ,

چکیده

در عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد بر آنها بهاء می‌دهند، ولی تحقیقات کمی مبتنی بر تأثیر آموزشهای ضمن خدمت مخصوصاً در میزان کارائی و عملکرد مدیران صورت گرفته است. در این مقاله محققین برآنند که یافته‌های تأثیر این آموزشها را بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران را بررسی نمایند. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و معلمان مرد شهر مشهد بوده و نتایج زیر بدست آمده است: 1 - مدیران آموزش دیده در برقراری روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد بهتری داشته و اثربخش‌تر می‌باشند. 2- مدیران آموزش دیده در زمینه‌های "اهمیت دادن به آموزش کارکنان" دارای عملکرد بهتری بوده و کارائی بیشتری دارند. 3 - مدیران آموزش دیده در زمینه "استقبال از تغییرات و نوآوریها در سازمان" عملکرد بهتری دارند. 4 - مدیران آموزش دیده در زمینه "اعتماد به نفس در انجام امور" نسبت به مدیران آموزش ندیده از عملکرد بالاتری برخوردارند. 5 - مدیران آموزش دیده در زمینه "رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان دارای عملکرد بهتری می‌باشند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رئوفیر., & تاریخی قوچانی دروست. ق. د. (2009). تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 5(1). https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1823
نوع مقاله
پژوهشی