##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

غضنفری غضنفری ,

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیلی عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت
( 6G ـ ISI ) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پرسشنامه سبک هویت ازاعتبار بالائی برخوردار است و در نتیجه می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل‌گیری هویت از دیدگاه پردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد. باتوجه به نتایج تحقیق حار، پیشنهاد می‌شود که ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسشنامه بر روی سایر گروه‌های سنی و جمعیت‌های بالینی و غیربالینی دیگر و سایر متغیرهای شخصیتی مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
غضنفریغ. (2009). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه ‌سبک هویت ( 6G ـ ISI ). پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 5(1). https://doi.org/10.22067/fe.v5i1.1824
نوع مقاله
پژوهشی