##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهره مشکی باف مقدم مسلم چرابین احمد اکبری علی رضا داوودی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تحلیل یکی از مؤلفه‌های مدیریت‌کلاس، نشانه «سکوت» و بررسی آثار آن در مدیریتکلاس می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش کیفی تحلیل نشانه‌شناختی سوسور برای ادراک پیام صریح و واکاوی معانی نهفته، بهره گرفته شد. اعتبار داده‌ها، با استفاده از روشبینامتنی، برخود متن و تفسیرهای مستخرج از متن، استوار است. نتایج این مقاله در بخش نظری، منجر به طراحی مدل دوتایی «خودخواسته- تحمیلی» و «بار مثبت- منفی» از سکوت شد. در بخش عملی، بر اساس زیست‌نگاری کلاس،‌کدهای معنایی سکوت، استخراج و رمزگشایی شد. دال‌ و مدلول‌ها مطالعه، بازشناسانی، طبقه‌بندی درونی و تفسیر شدند. درنتیجه، مدل دوتایی «سلبی- ایجابی» و «عدم شایستگی- لجوجانه » طراحی شد. یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که پرتکرارترین سکوت در کلاس‌ها از نوع «عدم شایستگی»، یا «سکوت خالی» که همان فریاد بلند و واقعیت تلخ ساعتهای هدررفته زیادی در کلاس‌ها است و هیچ ماحصل آموزشی یا تربیتی ندارد. مسئولین، صاحب‌نظران و معلمان می‌توانند بامطالعه نظری، پژوهش حین عمل و تأمل، پیام سکوت را دریافت کرده،  با آموزش و انتقال معنی، قدرت پیش‌بینی‌پذیری برای اداره کلاس درس را افزایش دهند. دسته دیگری از سکوت که اهداف «نامعلومی» داشت نیز شناسایی شد.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

سکوت, نشانه شناختی, پیش بینی پذیری, مدیریت کلاس درس, کارورزی

مراجع
Adnyani, l. s., Piska, l. k., & Marhaeni, A. i. (2019). The effect of solent reading. Jurnal Pendidikan Bahasa.
Aghasaleh, R., & Pierre, E. A. (2014). A readers ruide to post-qualitative inquiry proposal.
Ahmadi, A. (2017). Practical Guide to Internship Program at Farhangian University with Teachers Fellwship Approch. Tehran: Tehran University Publication(in persian).
Akbari, A. (2014). Teaching Children Thinking(Integral approach to p4c). kashmar: kashmer(In Persian).
Baghere Noparast, K. (2014). Teaching "to" and learning from ":. Research Foundations of Education, 3(2), 5-16(In Persian).
Behnam far, r. (2014). Modern Reticence. Iranian Journal Of Medical Education, 829-830 (In Persian).
Behnamfar, R., Zameni, F., & Enayati, t. (2015). Scholary Bimonthy of Educations Strategies in Medical Siences, 146-149 (In Persian).
Bohlooli Faskhoodi, M., & Zarghami hamrah, S. (2018). Tacit Knowledge Implications for Implicit Learning and Teaching with an Emphasis on the View of Michael Polanyi. Research Foundations of Education, 8(1), 5-20 (In Persian).
Dehnavi, M., & Purkarmi Haveshki, M. (2018). Philosophizing and Its Effects on Teaching. Research Foundations of Education, 8(1), 43-66(In persian).
Ebrahimi dinani, G. (2019). What dose Silence Mean in Philosophy? Tehtan: School of philosophy.
Farasat khah, m. (2017). Qualitative Research Method in Social Sience wuth the Emphesis on Grounded Theory Method. Tehran: AGAH (In Persian).
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: basic books.
Greene, J. D. (2019). Walk till you disappear. Kar-ben publishing.
Hillsotrom, l. c. (2019). Scholl shooting and the never again novment. www.afb.org/helenkllerarchive.clio.
Ikps, n., & Marhaeni, A. (2019). The effect of sustaind silent reading on students reading comperehension of eight graading students at amp negeri. EJurnal.undiksha.ac.id.
Khanifar, H., & Moslemi, N. (2019). Fundamentals QUALITIVE RESEARCH METHODS (vol 1). Tehran: Negah danesh (In Persian).
Khanjarkhani, m., Safaei Moghadam, M., & Pakseresht, M. (2017). Philosophical Hermeneutics and its Implications for Self-Understanding, Otherness- Understanding and Together – Understanding, in Education. Journal of Foundation of Education, 6(2), 5-20 (In Persian).
Koleini, M. (1987). Alkaffi. qom : Daralhadis(In Persian).
Liu, J. (2002). Negotiating dilence in american classrooms; therchinese case. Language and interculcgeral communication, 37-54.
Lu, M. Z. (1987). From Silence to Words:Writing. college English, 437-448.
Majlesi, M. (1983). Bahar Al Anvar. tehran (In Persian): Daralkotob Aleslamieh.
Mehrmohamadi, M., & Colleagues. (2014). Curriculum Theories, Approaches and Perspectives. Mashhad: Behnashr(In Persian).
Mirlohi, S. (2015). m. Mehrmohamadi در, Curriculum, Theories,Approach and Perspective (p. 415-434). Mashhad: Astanqods(In Persian).
Mirnezami, s. (2018). letter by Helen Keller, blind and deaf author to the New York SymphonyOrchestra. www.chok.ir (In Persian).
Mohammadpur, A. (2013). Qualitative Research Method Counter Method 2 (vol 2). Tehran: Jameshenasan(In Pesrsian).
Poplau, R., & w. (2018). A living classroom: ideas for student creativity and community service. Roman &littlefield.
Raoof, A. (1993). Teacher Training and Practice Teaching. Tehran: Fatemi(In Persian).
Raoof, a. (2011). Practice Teaching in Teacher Training Workshop. Tehran: Aiij(In Paisian).
Shabani, H. (2013). Educational Skills,Methods and Techniques of Teaching. Tehran: Samt(In Persian).
Tsui, A. B. (1996). Reticence and anaxiety in secend language learning. voices from the language classroom, 145-167.
Weinstein, C. s., & Hoy, W. A. (2006). Student and teacher perspectives on classroom management. Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues, 181-222.
Zoofan, s., & Lotfipour, k. (2000). Instructional Media for the Classroom. tehran: Tarbiat moalem(In persian).
ارجاع به مقاله
مشکی باف مقدمز., چرابینم., اکبریا., & داوودیع. ر. (2020). تحلیل نشانه شناختی "سکوت" در مدیریت کلاس درس. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 9(2), 67-84. https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.79854
نوع مقاله
پژوهشی