رسته مقدم آ. چهار اقلیم دانش مدیریت آموزشی، رویکردی تاریخ نگاشتی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, v. 8, n. 2, 17 مارس 2019.