دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: bshabani@um.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر خسرو باقری

استاد فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

Email: khbagheri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر محمود مهرمحمدی

استاد برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

Email: mehrm_ma@modares.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیار برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Email: n_mosapour@yahoo.com

صفحه شخصی

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: tjavidi@um.ac.ir

صفحه شخصی

محمد سعید عبدخدائی

دانشیار روان شناسی تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: abdkhoda@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر هاشم فردانش

دانشیار تکنولوژی آموزشی

دانشگاه تربیت مدرس

Email: fardan_h@modares.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه خوارزمی

Email: zekavati.a@gmail.com

صفحه شخصی

دکتر رضوان حسینقلی زاده

دانشیار مدیریت آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: rhgholizadeh@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر مقصود امین خندقی

دانشیار مطالعات برنامه درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: aminkhandaghi@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر حسين جعفري ثاني

دانشیار مدیریت آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hsuny@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر سعید ضرغامی همراه

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه خوارزمی

Email: szarghamii2005@yahoo.com

صفحه شخصی