##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شبنم سالار مسعود صفایی مقدم یدالله مهرعلیزاده پروانه ولوی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم دانش در دوره­های مختلف با تأکید بر جوهر اخلاقی دانش می­باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته­های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که دیدگاه متفکران غربی درباره ماهیت دانش لااقل پنج موج دوره فلسفه، دوره میانه اروپا، دوره روشنگری، دوره انقلاب صنعتي، دوره پس از جنگ دوم جهاني و دوره پساساختارگرایی را پشت سر نهاده است. در طول این دوره‌ها به ترتیب، سلطه رویکردهای اخلاقی، دینی، علمی، اقتصادی، و اخلاقی به دانش مشاهده می‌شود. تحولاتی که مفهوم دانش به خود دیده است ناظر به فروکاستن وجه اخلاقی و معنوی دانش و افزایش وجه مادی برای آن مفهوم بوده است. درحال حاضر، یک توجه تجدیدنظرگرایانه نسبت به دانش با تأکید بر ماهیت اخلاقی آن به تدریج در حال شکل‌گیری است. بر مبنای این رویکرد جدید که با عنوان رویکرد دانش فضیلت بنیان از آن یاد می‌شود، جوهر اصلی دانش فضیلت است. به دنبال آن تعلیم و تربیت نیز سرشتی بالذات ارزشی به خود می­گیرد و هدف، یادگیری و آموزش، ارزشیابی، محیط یادگیری، نقش معلم و دانش‌آموز نیاز به بازنگری پیدا می‌کنند .بدین ترتیب این ایده منجر به تربیت افرادی می­شود که انسانیت را در خود پرورش داده­ و به فرهیختگی و خردمندی رسیده­اند.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

دانش, نگرش تاریخی, فضیلت, ایده دانش فضیلت بنیان

مراجع
Ahmadi, B (2005). The Contemplation of Modernity. Tehran: Sepehr Publishing. (In Persian).
Aristotle, (1999). Politics. (H. Enayat, Trans). Tehran: Zarrin Ghalam. (In Persian).
Aristotle, (2006). Nicomachean Ethics. (M.H. Lotfi, Trans). Tehran: Tarhe No. (In Persian).
Berlin, I (1966). The Enlightenment. (P. Darush, Trans). Tehran: amirkabir Publishing. (In Persian).
Brubacher, J.S. (1977). On the Philosophy of Higher Education Revised Edition. San Francisco: Jossey-Bass publishers.
Copleston, F.Ch. (2001). A history of philosophy: Greece and Rome. (S. J. Mojtabavi). V1. Tehran: Elmi & Farhangi Publishings. (In Persian).
Copleston, F.Ch. (2001). A history of philosophy: Hobbes to Hume. (A. J. Aalam). V5. Tehran: Elmi & Farhangi Publishing. (In Persian).
Copleston. F.Ch. (2008). A history of philosophy: Wolff to Kant. (E. Saadat & M. Bozorgmehr). V6. Tehran: Elmi & Farhangi & Sorush Publishings. (In Persian).
Corner, S. (2001). Kant's philosophy. (E. Foladvand). Tehran: Kharazmi Publishings. (In Persian).
Culham, T. (2015). Reuniting virtue and knowledge. Journal of Philosophy of Education, 49(2): 294-3100
Foucault, M. (2005). The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the Coll`ege de France. G. Burchell, Trans. (New York, Palgrave Macmillan).
Fowers, B.J. (2014). Toward programmatic research on virtue assessment: Challenges and prospects. School Field, 12(3): 309-328.
Gensler, H. (2010). Ethics: a contemporary introduction. (H. Bahreini, Trans). Tehran: Asemane Kheial Publishings. (In Persian).
Groux, G. (1988). Amicales et syndicalisme des cadres: logiques divergentes et pratiques communes. Revue française de sociologie. 29 (4). 563-591
Hursthouse, R. (2013). Virtue Ethics. (H, ghorbani, Trans). Ketabmah. No. 70. P 42-31. (In Persian).
Jahanbegloo, R. (1998). Schopenhauer and critique of Kantian intellect. (M. Nabavi, Trans). Tehran: Nei Publishing. (In Persian).
Jaspers, K. (1965). Allgemeine psychopathologie (8th cd). Berlin: springer-verlag.
Kant, I (2015). Groundwork of the Metaphysic of Morals. (H. Enayat & A. Gheisari). Tehran: Kharazmi Publishings. (In Persian).
Kardan. A. M. (2002). Educational Process in the West. Tehran: Samt. (In Persian).
Lewis, H, R. (2007), Excellence without a soul: does liberal education have a future? ((M. Mardiha, Trans.). Tehran: Institude for social and cultural studies ministry of science, research & technology.
Lott, M. (2012). Moral virtue as knowledge of human form. Social Theory and Practice, 38(3): 407-431.
Leacock, S. (1934). The Pursuit of Knowledge; A Discussion of Freedom and Compulsion in Education. New York: Liveright Publishing Corporation.
Lyotard, J, F (2005). The Postmodern Condition. (H. Nozari, Trans) Tehran: Game No Publishings. (In Persian).
Malek, H. Naeij, K (2012). The aristotle theory about education and training. wisdom and philosophy quarterly. Volume 2, number 5; Page(s) 103 to 121. (In Persian).
Mohammadi, M. A & B, Abdolkarimi (2005). We and postmodernism. Tehran: Jahad daneshgahi Publishings. (In Persian).
Newman, J.H. (1931) health and social evalution, London: George Allen & unwin.
Newman, J. H. (1996). The Idea of a University. Ed. by Frank M. Turner. New Haven: Yale University Press.
Nguyen, Ch. H. (2010). The Changing Postmodern University. International Education Studies. Vol. 3, No. 3: 88-99.
Olson, P.R., (2012). Putting knowledge in its place: virtue, value, and the internalism/externalism debate. Philosophical studies, 159(2): 241-261.
Pincoffs, E. (2003). Quandaries and Virtues against Reductivism in Ethics. (H. Hasani, Trans). Tehran: Maaref Publishing. (In Persian).
Popper, K. (1945). The Open Society and Its Enemies. Routledge.
Pritchard, D. (2008). Greco on knowledge: Virtues, contexts, achievements. The Philosophical Quarterly, 58(232): 437-447
Readings, B. (1997). The university in ruins. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
Riggs, W. (2009). Understanding, knowledge, and the Meno requirement: in A. Haddock A milar and D. Pritchard (eds.), Epistemic value. Oxford university press. Safaeimoghadam. M. (2008). Recognition of the original features of higher education in the process of transforming human thought. Education. Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian).
Safaea Moghadam. M. (2010). An Analytic Study of Spirituality Movement and an Approach to Higher Spirituality Education: A Basic Ethics Approach. Journal Managemant System. Twelve and thirteenth issues. Pp. 87-110. . (In Persian).
Sarup, M. (2003). An introductory guide to post-structuralism and postmodernism. (M. R. Tajik, Trans). Tehran: Nei Publishing. (In Persian).
Schelling, F. W. J. (2013). The Absolute Idea of science in the journal of speculative philosophy. Journal Babel. 1 (2): pp. 29-39. (In Persian).
Sim, S. (2005). Introduction to the second edition. The Routledge companion to postmodernism (2nd Ed.) (pp.vii-xiv). Oxon: Routledge.
Strathern, P. (2009). Plato in 90 Minutes. (M. Oleia, Trans). Tehran: Nashre Markaz Publishing. (In Persian).
Warburton, N. (2003). Philosophy: The Classics. (M. Olia, Trans). Tehran: Ghoghnoos Publishings. (In Persian).
Ward, G. (2005). Postmodernism. (G. Fakhr Ranjbar, Trans). Tehran: Mahi Publishings. (In Persian).
Wiley, L. M. (2000). Ethics in the college: past, present, and future. Doctor of philosophy in Education, state university of New York at Oswego.
Yamani douzi sorkhabi, M. (2012). Quality in higher education. Tehran: Samt Publishings. (In Persian).
ارجاع به مقاله
سالارش., صفایی مقدمم., مهرعلیزادهی., & ولویپ. (2019). بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 8(2). https://doi.org/10.22067/fedu.v8i2.72035
نوع مقاله
پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده