پنجمین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی; بختیار شعبانی ورکی; طاهره جاویدی; جهانگیر مسعودی

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری; فاطمه زیبا کلام مفرد; خسرو باقری نوعپرست; محمود مهرمحمدی

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی; محمود مهرمحمدی; علیرضا صادقزاده; حسن نقی زاده