لیست داوران منتصب

 • رضا محمدی
 • سعید ضرغامی
 • یحیی کاظمی
 • بختيار شعباني وركي
 • مراد یاری دهنوی
 • حسن باقری نیا
 • ابوالفضل غفّاری
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • علی خالق خواه
 • حسین باغگلی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مقصود امین خندقی
 • حسین کارشکی
 • ایمان اله بیگدلی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

مروری

مروری

بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

اقبال زارعی, حسین زینلی پور, ابوذر بهروزی