لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان

جاویدی كلاته جعفرآبادی جاویدی كلاته جعفرآبادی
بازدید: 33

بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده

امین یزدی امین یزدی, صالحی فدردی صالحی فدردی
بازدید: 49