دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی

بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم; نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم; شافعی شافعی

مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان

نقوی نقوی; فاتحی زاده فاتحی زاده; عابدی عابدی

اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان : ناخن جویدن

طالبیان شریف طالبیان شریف; قصبه ای قصبه ای