ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

داورپناه داورپناه; رمضانی رمضانی

تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی; مکتبی فرد مکتبی فرد; عصاره عصاره

گزارشهای استنادی نشریات فارسی

مهراد مهراد; مقصودی دریه مقصودی دریه