دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

باقری باقری; آل حسینی آل حسینی

بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

سلطان قرایی سلطان قرایی; كریمی كریمی