لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

باقری باقری, آل حسینی آل حسینی
بازدید: 36
بازدید: 20

بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

سلطان قرایی سلطان قرایی, كریمی كریمی
بازدید: 21