دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم; صباغیان صباغیان; آراسته آراسته; شعبانی وركی شعبانی وركی

تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

شریفیان شریفیان; نصر نصر; عابدی عابدی