لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

پورشافعی پورشافعی, پرداختچی پرداختچی, آراسته آراسته, قهرمانی قهرمانی
بازدید: 42
بازدید: 16
بازدید: 63