دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

حسینی غفاری حسینی غفاری; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی; آقامحمدیان آقامحمدیان

مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

نجاتی نجاتی; عشایری عشایری; گروسی گروسی; اقدسی اقدسی

بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل

زاهد بابلان زاهد بابلان; عسگریان عسگریان; بهرنگی بهرنگی; نادری نادری