دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

مهرمحمدی مهرمحمدی; امین خندقی امین خندقی

بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی; امین مظفری امین مظفری

بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

احدی Ahadi احدی; نریمانی نریمانی; ابوالقاسمی ابوالقاسمی; آسیایی آسیایی

بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

بیجاری بیجاری; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی; آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف; همایی شاندیز همایی شاندیز

بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

صبوری مقدم صبوری مقدم; پخشی پور پخشی پور; عشایری عشایری; قادری پاكدل قادری پاكدل; گروسی گروسی

نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

سرمدی سرمدی; پاكسرشت پاكسرشت; صفایی مقدم صفایی مقدم; مهرعلیزاده مهرعلیزاده