لیست داوران منتصب

 • مقصود امین خندقی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • جواد قندیلی
 • علی مشهدی
 • حميدطاهر نشاط دوست
 • محمدرضا آهنچیان
 • هاشم فردانش
 • سيد مهدي سجادی
 • ابوالفضل غفّاری
 • کورش فتحی واجارگاه
 • حسین کارشکی
 • باقر غباری بناب
 • زهره سپهری شاملو
 • مرتضی مدرس غروی
 • علی غنایی
 • محمود ابوالقاسمی
 • نعمت الله موسی پور
 • بهروز مهرام
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی

باقری نژاد باقری نژاد, صالحی فدردی صالحی فدردی, طباطبایی طباطبایی
بازدید: 55
بازدید: 140

استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

زنگویی زنگویی, شعبانی وركی شعبانی وركی, فتوحی فتوحی, مسعودی مسعودی
بازدید: 19

بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

اکرم مقدسی, سید عباس زاده سید عباس زاده, غنایی چمن آباد غنایی چمن آباد
بازدید: 23

توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مشهدی مشهدی, رسول زاده طباطبایی رسول زاده طباطبایی, آزادفلاح آزادفلاح, عاطفه سلطانی فر
بازدید: 38

تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

بدری گرگری بدری گرگری, فتحی آذر فتحی آذر, حسینی نسب حسینی نسب, مقدم مقدم
بازدید: 73

بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامة درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان

جعفری هرندی جعفری هرندی, میرشاه جعفری میرشاه جعفری, لیاقتدار لیاقتدار
بازدید: 83
بازدید: 16

بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

حقیقت منش حقیقت منش, آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, مهرام مهرام
بازدید: 20